หลากหลายชาติพันธุ์ ที่ชายแดนอาเซียน

26, June 2012
Share   0 
หลากหลายชาติพันธุ์ ที่ชายแดนอาเซียนหลากหลายชาติพันธุ์ ที่ชายแดนอาเซียนหลากหลายชาติพันธุ์ ที่ชายแดนอาเซียน
หลากหลายชาติพันธุ์ ที่ชายแดนอาเซียน

ในปี 2015 หรือ.. 2558 ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตัวออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ จะรวมตัวเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มรูปแบบ ผู้คนทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตั้งเป้าและพูดถึงความร่วมทางเศรษฐกิจการเงินและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆnbsp;น่าเสียดายที่ว่าเรากลับมิได้เอ่ยถึงกลุ่มชาติพันธุ์อันหลากหลายในภูมิภาคนี้มากนัก ทั้งที่ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกลุ่มชาติพันธุ์มากมาย กระจายอยู่ตามจุดต่างๆโดยเฉพาะบริเวณรอยต่อ การรวมตัวเป็นอาเซียนกำลังทำให้หลายๆปัจจัยที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เปลี่ยนไป  สถานะพวกเขาในปัจจุบันเป็นอย่างไร พื้นที่แสดงอัตลักษณ์ของพวกเขาอยู่ที่ไหน และพวกเขาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนหรือไม่

                จากงานเสวนาเล่าเรื่องหลากหลายชาติพันธุ์ไทย ที่ชายแดนอาเซียนจัดโดยอนุสารอสท. ในงานท่องเที่ยวไทยเมื่อวันที่ 10 มิ..55 นักวิชาการด้านชาติพันธุ์หลายท่านที่คลุกคลีกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามรอยต่อ ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ประเทศ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และบริเวณคาบสมุทรมลายู ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ผู้ไท เขมรสูง หรือชาวไทยมุสลิมถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมต่าง ที่ยังคงแสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่ม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ผู้ไท: รากเหง้าอันยิ่งใหญ่จากอดีตไปสู่อนาคต

            อ.สุเทพ ไชยขันธ์ (ภาพเดี่ยวบน) ชาวไทยเชื้อสายผู้ไท ได้ถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับชนชาติผู้ไทไว้อย่างน่าสนใจว่า ผู้ไทในอดีตเดินทางและยกย้ายถิ่นฐานไปมาในไทย ลาว พม่า เวียดนาม บางส่วนก็เดินทางไกลไปถึงจีน แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนไปแต่ผู้ไทยังคงสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันได้ทุกรูปแบบ ทั้งเสื้อผ้า ภาษา วิถีชีวิต ที่รับสืบทอดต่อกันมา ไม่ว่าจะเป็นชาวผู้ไทเรณูนคร ในจังหวัดนครพนม ชาวผู้ไทที่แขวงสุวรรณเขต ประเทศลาว หรือแม้แต่ผู้ไทในเวียดนาม ผู้ไทในแต่ละท้องที่ยังสามารถสื่อสารกับผู้ไทกลุ่มๆอื่นผ่านภาษาของตนได้อย่างเข้าใจ แม้ผู้ไทบางกลุ่มจะผสมภาษาตนเองเข้ากับภาษาชนชาติอื่นไปบ้างแล้วก็ตาม

                “…ผู้ไทเป็นชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมในหลายประเทศ ทั้งไทย ลาว เวียดนาม จีน ถ้าหากพูดถึงชาติพันธุ์ไทยร่วม ก็จะมีไทยใหญ่ ชาวไต ผู้ไทในประเทศลาว ขยับมาอยู่ที่ประเทศไทย เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนี้เอง มาใน 2 ลักษณะคือ กวาดต้อนมา กับเต็มใจมา ที่เต็มใจมาคือ เรณูนคร อพยพมาก่อน และที่ถูกกวาดต้อนมาคือ หลังสงครามเจ้าอนุวงศ์ จากสวันเขต และคำม่วง โดยกลุ่มนี้ จะย้ายกลับไปอยู่ที่เดิม บางพวกหนีเข้าไปที่เวียดนาม แล้วค่อยย้ายกลับที่เดิมเช่นกัน...

”...โดยปกติแล้ววิถีชีวิตของผู้ไท จะใช้ชีวิตเรียบง่าย ในเขตผู้ไทลาว พวกเขายังคงทำนา เหมือนบรรพบุรษ และยังมีชนเผ่าเพื่อนบ้านใกล้เคียง คือชนเผ่าบรู หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อ ข่า อาศัยด้วยกัน ชาวผู้ไทยังมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในประเทศลาว ที่ภูช้างแห่ พื้นที่อาศัยของชาวผู้ไทจัดเป็นแหล่งทองคำขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชาวผู้ไทสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้จากการทำเหมืองทองคำ ทำรายได้มหาศาลให้กับประเทศลาว และที่เมืองสองคอน ประเทศลาว ผู้ไทมีธุรกิจมูลค่ากว่า 100 ล้านปรากฏอยู่บนวิถีชีวิตของพวกเขา คือ ผ้าย้อมคราม รายได้หลักของชุมชนบ้านละหานน้ำ ส่งผ้าย้อมครามส่งขายไปได้ทั่วโลก...” อ.สุเทพได้อธิบายสถานะทางเศรษฐกิจของชาวผู้ไทในปัจจุบัน

ชนเผ่าผู้ไทนอกจากจะเป็นกำลังหลักในทางเศรษฐกิจแล้ว ในอดีตผู้ไทยังมีส่วนร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับลาวและเวียดนามในสงครามเวียดนาม  ผู้ไทเข้ารบในเส้นทางลำเลียงสำคัญของเวียดนามเหนืออย่างเส้นทางโฮจิมิน” (เส้นทางส่งกำลังบำรุงของเวียดนามเหนือซึ่งอ้อมผ่านเข้าประเทศลาว) และเป็นกำลังชุดหลักชุดหนึ่งที่บุกเข้าตีไซง่อน จึงไม่น่าแปลกใจที่รัฐบาลและคนเชื้อชาติต่างๆในเวียดนาม ลาวและพม่าต่างให้การรับรองผู้ไทเป็นอย่างดี

.สุเทพได้กล่าวถึง การปรับตัวของชาวผู้ไทต่อการรวมตัวอาเซียนว่า แม้ผู้ไทจะรักษาขนบธรรมเนียมแนวปฏิบัติอย่างเหนียวแน่น แต่ก็ยอมรับเอาเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ เด็กวัยรุ่นชาวผู้ไทหลายคนเข้าถึงอินเตอร์เน็ต มีเฟสบุ๊ค และบริการออนไลน์อื่นๆ รวมทั้งสามารถพูดได้หลากหลายภาษาขึ้นอยู่กับพื้นที่ อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว การกระจายตัวของผู้ไทที่อยู่ในดินแดนชาติต่างๆอย่างกว้างขวาง และการคงอยู่ของภาษาชาวผู้ไทที่ทำให้ชาวผู้ไทติดต่อสื่อสารข้ามเขตแดนโดยใช้เพียงภาษาตนได้ ทำให้ผู้ไทดูจะมีอนาคตที่ค่อนข้างสดใสรออยู่กับการรวมตัวของอาเซียน

ผู้ไท ไม่ได้อยู่เพียงแค่ไทย และลาวเท่านั้น ยังอยู่ที่เวียดนาม และจีนบางส่วนด้วย ความผูกพันไม่เพียงแต่สายเลือด แต่ยังมีจิตวิญาณการต่อสู้ การสร้างชาติในดินแดนต่างๆ ทั้งในเวียดนามและลาว ผู้ไทเป็นองค์ประกอบสำคัญ ดังนั้น เมื่อผู้ไทเดินทางไปที่ใด จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ในอนาคตผมอยากเห็นการเชื่อมโยงผู้ไท ทั้งในไทย ลาว เวียดนาม จีน เข้าด้วยกัน.สุเทพกล่าวปิดท้ายด้วยรอยยิ้ม

(จบ ตอน 1)