คอบบร้า โกลด์ 2554

06, February 2012
Share   0 

คอบบร้า โกลด์ คือ รหัสการซ้อมรบประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มเริ่มต้นมาจากการฝึกทวิภาคีของกองกำลังสหรัฐอเมริกาและไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จวบจนปัจจุบันมีกองกำลังจากทั้งประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ รวมทั้งชาติพันธมิตรอื่นๆมาร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์ด้วยทุกปี

ในการฝึกซ้อมนั้น กองกำลังฝ่ายไทยทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เป็นผู้สนับสนุนยุทธปัจจัยและกำลังพล คอบบร้า โกลด์มิได้ให้ความสำคัญกับการฝึกซ้อมเพียงด้านเดียว แต่ยังได้ให้ความสำคัญกับการฝึกเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การกู้ภัยในภาวะเกิดภัยพิบัติ และช่วยพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่ฝึกอีกด้วย โดยกิจกรรมทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อสร้างสันติภาพ ความเข้าใจ ความมั่นคง และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกให้เกิดขึ้น