All about nude

12, May 2014
Share   0 
All about nudeAll about nudeAll about nude
All about nude
Date03, May 2014 to 31, May 2014
Time11.30 - 20.30 เปิดวันอังคาร-วันเสาร์
Placeมิดไนซ์แกลเลอรี่
Location Guideไดมอนด์อพาร์ทเมนต์ โชคชัย4ซอย18 (ซอยข้างกองปราบ) ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
Admissionไม่มีค่าใช้จ่าย
Detailswww.midnicegallery.com , midnicegallery@gmail.com , (+66)86 282 0282

งานแสดงภาพถ่าย ALL ABOUT NUDE เป็นการแสดงผลงานภาพถ่ายของ ศิลปินนู๊ดทั้ง 10 ท่าน ซึ่งศิลปินแต่ละท่านมีแนวทา งการสร้างสรรค์ผลงานนู๊ดในแ นวทางของตนเองที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ของการจัดงานแส ดงภาพถ่ายในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรวบรวมผลงานของ ช่างภาพนู๊ดในเมืองไทยในแนว ต่างๆ มาเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจในงา นนู๊ดได้มีโอกาสเสพ พบปะพูดคุย กับศิลปินทุกท่าน และให้ได้เกิดความเข้าใจถ่อ งแท้กับงานนู๊ดในเชิงศิลปะ