Article / Art & Culture

Article /
Art & Culture

ฮิตากิไซ, บูชาไฟขอพรเทพอินาริฮิตากิไซ, บูชาไฟขอพรเทพอินาริArticleArt & Cultureงานฮิตากิไซ (Hitakisai ,火焚祭) หรือพิธีบูชาไฟเป็นการบวงสรวง ต่อเทพอินาริ(Inari okami, 稲荷大神) หรือเทพเจ้าจิ้งจอกขาว เทพตัวแทนแห่งความสมบูรณ์ตามคติความเชื่อดังเดิมของชาวญี่ปุ่น จัดขึ้นในช่วงย่างเข้าฤดูการเก็บเกี่ยวหรือฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเป็นการขอพรและบวงสรวงต่อเทพอินาริให้ประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร โดยพิธีจะจัดตามศาลเจ้าอินาริที่มีอยู่ทั่วประเทศPublished: 02, January 2013   0 Like  0 Share  0 Commentฟ้อนผี จิตวิญญาณของชาวล้านนาฟ้อนผี จิตวิญญาณของชาวล้านนาArticleArt & Cultureในวัฒนธรรมล้านนา ผี เป็นส่วนหนึ่งในวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ตามคติความเชื่อของชาวล้านนานั้น ผี มีอำนาจในการดลบันดาลให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ ให้ความร่มเย็นผาสุกแก่มนุษย์ได้ คนในภพปัจจุบันมักใช้ประโยชน์จากอำนาจวิเศษที่ผีมี Published: 21, May 2012   0 Like  0 Share  0 CommentArticleArt & CulturePublished: 02, May 2012   0 Like  0 Share  0 Comment