ฝึกซ้อมรบร่วมนานาชาติ Cobra Gold 2014

26, March 2014
Share   0 

การฝึกซ้อมรบร่วมนานาชาติ ภายใต้รหัส “Cobra Gold”  มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยทั่วไปเป็นการฝึกปฏิบัติการร่วมทางทหาร ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรในเอเชีย โดยมีฐานการฝึกที่ประเทศไทย¦ ซึ่งนอกจากการซ้อมรบและภารกิจทางทหารต่างๆแล้วนั้น ยังมีโครงการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคม ถือเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจ เมื่อปฏิบัติการทางทหารไม่จำกัดอยู่แค่แสนยานุภาพกำลังรบของแต่ละประเทศเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมด้วย นอกจากนี้ในปีนี้ยังมีชาติเข้าร่วมมากกว่าครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะจีนที่เริ่มส่งทหารเข้าร่วมการฝึกในบางภารกิจและประเทศในอาเซียนที่ดูจะมีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าแค่เข้าสังเกตการณ์


ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกา พยายามขยายอิทธิพลของตนเองในภูมิภาคเอเชีย และเสริมอำนาจเพื่อคัดคานแรงกดดันจากประเทศคู่แข่งที่นับวันจะแผ่ขยายมากถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลำพังกำลังทางทหารคงไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการฝึกซ้อมรบในปีนี้ Cobra Gold 2014 จึงได้จัดโครงการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคม เป็นการร่วมมือกันระหว่างชาติที่เข้าร่วมการฝึกทั้ง 8 ชาติ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินโดเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ การสร้างความร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่างกันอาจช่วยสร้างภาพที่ดีต่อพลเรือนและสร้างความเข้าใจระหว่างกันได้ดีขึ้น เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและอาจช่วยส่งเสริมอิทธิพลให้ระยะยาวได้ดียิ่งขึ้นก็เป็นได้


Cobra Gold ยังมีการฝึกที่สำคัญและเคยถูกนำไปใช้จริงแล้ว นั่นคือ การฝึกปฏิบัติการทางทหารเพื่อเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่การรบหรือภัยพิบัติ ในปีนี้มีไทยและญี่ปุ่นทำการฝึกด้วยเครื่องอากาศยาน ซึ่งถือเป็นการฝึกซ้อมที่สำคัญ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่มีบทเรียนจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2011 มีการแลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยสารวัตรทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ(3rd Law Enforcement Battalion)ให้กับนาวิกโยธินไทย เช่น การฝึกใช้อาวุธที่ไม่ทำให้ถึงชีวิตในการจับกุมคนร้าย (Non-lethal weapon training) ศิลปะป้องกันตัว (MCMAP) และการใช้อาวุธประจำกาย ทางนาวิกโยธินไทยเองก็ได้มีการสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้แก่นาวิกโยธินสหรัฐฯเช่นกัน


การฝึกซ้อมรบภายใต้รหัส Cobra Gold 2014 ไม่เพียงทำให้แต่ละประเทศได้เรียนรู้แสนยานุภาพทางทหารระหว่างกันและกัน และแม้ว่าที่มาของการฝึกอาจเกิดขึ้นจาก ความต้องการรักษาฐานอำนาจสำคัญทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชีย แต่การที่มีประเทศเข้าร่วมฝึกหรือสังเกตการณ์มากขึ้นก็อาจเป็นสัญญาณที่ดีว่า ความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างกันในภูมิภาคนี้จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย