CARAT 2012

05, June 2012
Share   0 

CARAT  (Co - operation Afloat Readiness And Training) คือ การฝึกผสมร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย-สหรัฐฯ  ริเริ่มโดยสหรัฐอเมริกาในลักษณะการฝึกในแบบทวิภาคีกับประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2538 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  CARAT แตกต่างกับการฝึกรูปแบบอื่นๆ เพราะจะเน้นการฝึกปฏิบัติการทางเรือในทะเลและการถึงแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆระหว่างประเทศคู่ฝึก  สำหรับการฝึก CARATครั้งนี้ทางกองเรือสหรัฐฯส่งหน่วยส่งกำลังบำรุงภาคพื้นแปซิฟิค (Commander Logistics Group Pacific)และกองเรือเฉพาะกิจที่73 (CTF73) เข้าร่วมการฝึกกับกองทัพเรือไทย การฝึกหลักแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนภาคพื้นและภาคทะเล ในส่วนของการฝึกภาคพื้นนั้นได ้เพิ่มการฝึก HADR (Humanity Assistance and Disaster Relief) ซึ่งเป็นการฝึกการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ในกรณีฉุกเฉิน มุ่งเน้นกรณีภัยพิบัติเป็นสำคัญ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลให้สามารถปรับตัว รับมือกับสถานการณ์ภัยภิบัติที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นถี่ครั้งในปัจจุบัน

นอกจากการฝึกภาคพื้นแล้ว CARAT ยังให้ความสำคัญกับการฝึกทางทะเล ประกอบด้วยการจำลองการรบ การส่งกำลังบำรุงและการฝึกการลงจอดของเฮลิคอปเตอร์ เป็นการเพิ่มความพร้อมและขีดความสามารถทางการรบในทะเล การเฝ้าระวังภัย การต่อต้านการก่อการร้ายและภารกิจช่วยเหลือทางทะเลอื่นๆให้กับทั้งสองประเทศคู่ฝึก ในการนี้กองทัพเรือไทย ได้ส่ง ร.ล.เจ้าพระยา ร.ล.สายบุรี ร.ล.ล่องลมและร.ล.สิมิลันเข้าร่วมในการฝึกและกองทัพเรือสหรัฐฯได้รส่ง USS LASSEN, USS GERMANTOWN, USS WAESCHE, USNS WASHINGTON CHAMBERS, USNS SAFEGUARD เข้าร่วมการฝึกด้วยเช่นกัน