News / Exhibition

News /
Exhibition

เวิ้งเวิ้งNewsExhibitionนิทรรศการภาพถ่าย ที่เปลี่ยนบ้านให้เป็นที่แสดงภาพ ก่อนที่จะ "หาย" ไปพร้อมกับผู้คนและชุมชนPublished: 11, October 2014   0 Like  0 Share  0 Commentกลูต้า หมาหน้ายิ้มกลูต้า หมาหน้ายิ้มNewsExhibitionจากสุนัขข้างถนน ถูกนำมาเลี้ยงโดยคุณสรศาสตร์ วิเศษสินธุ์ ตลอดเวลา 2 ปี คุณสรศาสตร์ได้ถ่ายรูปกลูต้าในอิริยาบถต่างๆ จะได้นำมาจัดแสดงในงานนิทรรศการครั้งนี้Published: 11, July 2014   0 Like  0 Share  0 Commentimage, memory, meaningimage, memory, meaningNewsExhibitionนิทรรศการชิ้นนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่า ภาพ (image) ความทรงจำ (memory) และความหมาย (meaning) เป็นเพียงการรวมกันของ “สิ่ง” ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความหมายใหม่ให้ปรากฏเป็นภาพมายา ที่เราถูกทำให้จิตนาการว่ามันคือความจริงPublished: 11, July 2014   0 Like  0 Share  0 Commentร่องรอยแห่งปรารถนาร่องรอยแห่งปรารถนาNewsExhibitionนิทรรศการภ่าพถ่าย “ร่องรอยแห่งแรงปรารถนาบทภาวนาเพื่อดินแดนที่ถูกลืม” เป็นการรวบรวมผลงานภาพถ่ายที่สะท้อนถึงความผูกพัน ความทรงจำ และความหวังของผู้ลี้ภัยชาวทิเบตที่มีต่อดินแดนบ้านเกิดเมืองนอน ผ่านใบหน้าของผู้ลี้ภัยที่ร่วมกันสวดภาวนาอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์เพื่อปกปักษ์รักษาบ้านเกิดเมืองนอนที่ตนจากมาPublished: 11, July 2014   0 Like  0 Share  0 Commentดูฟันของฉัน : มืดดำด้วยดาวดูฟันของฉัน : มืดดำด้วยดาวNewsExhibitionเราจะถ่ายภาพกายสัมผัสและการเสื่อมสภาพทางสังขารที่โปรแกรมไว้ในเซ็ลล์ของเราได้อย่างไร ชุดภาพถ่ายอันละเอียดอ่อนและอึมครึมของ อลิซาเบ็ธ เพรเกอร์ ชวนให้นึกถึงคำท่อง “ยุบหนอ – พองหนอ” ที่ชาวพุทธไทยใช้ให้บังเกิดมรณานุสติยิ่งนักPublished: 11, July 2014   0 Like  0 Share  0 Commentบ้านเราบ้านเราNewsExhibitionบ้านเรา คือ ผลงานภาพถ่ายการเดินทางแห่งสุนทรียศาสตร์ ที่ศิลปินช่างภาพนาม ประพาศ บุญครอง ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ถ่ายภาพสถานที่ทุกแห่งที่เขาเจอ Published: 11, July 2014   0 Like  0 Share  0 CommentVacarmesVacarmesNewsExhibitionนิทรรศการ “Vacarmes” นำเสนอผลงานภาพถ่ายของฟิลิป มัวซอง ศิลปินถ่ายภาพชาวฝรั่งเศส ซึ่งออกเดินทางเพื่อเก็บเกี่ยวและบันทึกประสบการณ์ทางการเห็นของเขาในรูปของภาพถ่ายทิวทัศน์ในธรรมชาติอันงดงาม Published: 07, June 2014   0 Like  0 Share  0 Comment